Ratíškovice podle Vás

Participativní rozpočet

Podílejte se na podobě Ratíškovic!

Navrhněte svůj projekt, hlasujte pro projekty občanů!

Přehled projektů

Nahrát projekt

podávání návrhů je možno
od 1.4.2024 do 15.6.2024

Přehled projektů

Přehled projektů

projekty, pro které můžete hlasovat

Přehled projektů

Hlasovat

hlasování je možno
od 1.8.2024 do 30.9.2024

Co je to PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z obecního rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití.

Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Participativní rozpočet obce

Harmonogram

1

Zahájení ročníku usnesením Rady obce Ratíškovice

2

Podávání návrhů projektů občany

3

Posuzování formální správnosti
a proveditelnosti návrhů projektů

4

Představení
projektů
na veřejném projednání

5

Hlasování
veřejnosti

6

Vyhlášení
výsledků

7

Realizace
projektu

Pravidla pro rok 2024

I. ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z obecního rozpočtu, ve kterém občané rozhodují o jejich využití. Sami občané mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.
 2. Obecní úřad Ratíškovice plní v tomto procesu funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.
 3. Občan obce je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Ratíškovicích.
 4. Koordinátor Participativního rozpočtu je osoba pověřená Obecním úřadem Ratíškovice k provádění úkonů a povinností uvedených v těchto pravidlech.
 5. Hodnotící komise je orgán pověřený k provádění úkonů a povinností uvedených v těchto pravidlech. Hodnotící komise se skládá se zástupců vedení obce. Členové hodnotící komise jsou jmenováni Radou obce Ratíškovice.
 6. Investiční projekt je akce realizovaná na území obce Ratíškovice (v k. ú. Ratíškovice). Investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 1 roku, a také náklady na přípravu projektu (zejména projektová dokumentace aj.). Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
 7. Veřejné prostranství je v rámci těchto pravidel chápáno jako místo, které je po většinu dne přístupné či užívané veřejností, přičemž nemusí být přístupno
  24 hodin denně, ale je zde rozhodující volný přístup každému.

II. FINANČNÍ ČÁSTKA

 1. Finanční částka vyčleněná v rozpočtu obce Ratíškovice, která bude v rámci Participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max. 300.000 Kč. Návrhy mohou být podány v hodnotě od 10.000 Kč do max. výše 200.000 Kč, včetně DPH.
 2. Realizováno bude právě tolik projektů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky Participativního rozpočtu. 

III. FÁZE PROCESU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Participativní rozpočet se skládá z několika fází, a to:

 1. zahájení ročníku usnesením Rady obce Ratíškovice.
 2. podávání návrhů projektů občany.
 3. posuzování formální správnosti a proveditelnosti návrhů projektů.
 4. představení projektu na veřejném projednání.
 5. hlasování veřejnosti.
 6. vyhlášení výsledků.
 7. realizace projektu.

IV. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

 1. Podávat návrhy projektů je možné od 1. 4. 2024 do 15. 6. 2024.
 2. Doplnění návrhů projektů je možné do 30.6.2024.
 3. Návrh projektu může podat občan obce Ratíškovice starší 15 let.
 4. Každý občan obce může podat 1 návrh projektu.
 5. Projekt musí být realizován na veřejném prostranství na území obce, a to vždy se souhlasem vlastníka pozemku.
 6. Návrh se podává elektronicky přes webové stránky ratiskovicepodlevas.cz, nebo v listinné podobě na podatelně Obecního úřadu Ratíškovice.
 7. Návrh musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
  1. název a popis projektu.
  2. veřejný přínos projektu (nezbytná podmínka).
  3. umístění navrhovaného projektu na konkrétní pozemek (s určením parcelního čísla pozemku), včetně schématického zákresu.
  4. souhlas vlastníka pozemku s umístěním navrhovaného projektu (jedná-li se o pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce).
  5. předpokládanou dobu realizace projektu, včetně jednotlivých časových fází.
  6. předpokládaný položkový rozpočet projektu, včetně nákladů na údržbu po dobu min. 1 roku.
  7. kontakt na navrhovatele: jméno, příjmení, bydliště navrhovatele a dále e-mail a telefonické spojení.

V. VYHOVUJÍCÍ PROJEKTY

 1. Za vyhovující/vhodné projekty dle těchto pravidel se považují pouze projekty, které splňují následující podmínky:
  1. projekt je veřejně prospěšný.
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců.
  3. doba vlastní realizace nesmí přesáhnout 6 měsíců.
  4. náklady na zpracování projektové dokumentace nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu.
  5. celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 %
   z celkové hodnoty projektu; tyto se zahrnují do položkového rozpočtu projektu pouze pro 1 rok trvání projektu.
  6. projekt musí být realizován na veřejném prostranství. V případě, že se nejednáo pozemek či budovu ve vlastnictví obce Ratíškovice, je žadatel povinen zajistit souhlas vlastníka pozemku či budovy s realizací projektu. Následně bude s vlastníkem pozemku či budovy uzavřena smlouva
   o vlastnictví realizovaného projektu. Tato smlouva je nezbytným předpokladem pro realizaci projektu.
  7. projekt musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Podporovány nebudou tyto projekty:
  1. měkké projekty (např.: vzdělávací akce, volnočasové aktivity, společenské akce, sociální služby atd.).
  2. projekty, které vyžadují mzdové náklady.
  3. projekty, které vyžadují změnu územního plánu.
  4. projekty, na které již byly poskytnuty dotace z rozpočtu obce
  5. projekty na opravy chodníků a komunikací
  6. projekty, které již jsou obsaženy ve Strategickém plánu rozvoje obce
  7. projekty, které jsou v rozporu s plánovanými investičními či neinvestičními akcemi obce

VI. OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

 1. U každého návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu (viz čl. IV, odst. 6).
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto pravidlech pro vhodné projekty.
  3. majetkoprávní vztahy.
  4. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu.
  5. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu.
  6. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými investičními či neinvestičními akcemi obce.
  7. soulad s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Návrhy projektů budou po formální stránce hodnoceny koordinátorem Participativního rozpočtu, a poté bude návrh předán k obsahové kontrole hodnotící komisi.
 3. Navrhovatel je povinen, v případě potřeby, dostavit se k osobní prezentaci navrhovaného projektu před hodnotící komisi.
 4. V případě jakýchkoli nedostatků bude navrhovatel koordinátorem projektu upozorněn, že jestli tyto nedostatky nebudou do 15 dnů od data vyzvání odstraněny, bude daný návrh odmítnut.
 5. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda jím navržený projekt byl posouzen hodnotící komisí jako proveditelný či neproveditelný. Do fáze hlasování budou připuštěny pouze ty projekty, které budou hodnotící komisí vyhodnoceny jako proveditelné.
 6. Návrh projektu může být ve výjimečných případech odmítnut i pro jiné závažné důvody, než které obsahují tato pravidla. V takových případech musí být odmítnutí odůvodněno a předloženo k rozhodnutí Radě obce Ratíškovice. 

VII. SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

 1. Během procesu Participativního rozpočtu bude uskutečněno alespoň jedno setkání s občany. Setkání s veřejností se odehrává před zahájením hlasování.
 2. Součástí setkání s veřejností je povinná prezentace (v rozsahu cca 5 min) navrhovaných projektů jejich navrhovateli. Nebude-li se moci navrhovatel zúčastnit veřejné prezentace, může být zastoupen jinou jím pověřenou osobou.
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem Participativního rozpočtu za povinné účasti členů hodnotící komise.

VIII. HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH

 1. Hlasovat může každý občan obce Ratíškovice starší 15 let.
 2. Hlasování se uskuteční od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024.
 3. Hlasuje se následujícími způsoby:
  1. elektronicky prostřednictvím webových stránek www.ratiskovicepodlevas.cz  NEBO
  2. písemně odevzdáním hlasovacího lístku umístěného ve vstupní hale Obecního úřadu Ratíškovice.
 4. Podporu či nesouhlas s návrhem projektu občan vyjadřuje kladnými nebo zápornými hlasy, jejichž počet bude upřesněn v návaznosti na počet předložených projektů k hlasování. Zpravidla se však jedná o 2 kladné a 1 záporný hlas.
 5. Každý občan obce Ratíškovice může hlasovat pouze jednou z možností dle odst. 3 tohoto článku.

IX. VÝBĚR PROJEKTŮ VHODNÝCH K REALIZACI

 1. Po ukončení hlasování budou všechny platné hlasy sečteny.
 2. Projekty budou seřazeny dle rozdílu počtu kladných a záporných hlasů a bude vytvořen seznam vítězných projektů.
 3. Realizováno bude právě tolik projektů, které se svými náklady vejdou do alokované částky 300 tis. Kč, současně nepřekročí předpokládané náklady
  200 tis. Kč na jeden projekt. První neúspěšný projekt v pořadí bude realizován za podmínky uvedené v článku II. bodu 2) tohoto dokumentu.
 4. Každý úspěšný projekt musí v tomto hlasování obdržet alespoň jeden kladný hlas. 
 5. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny neprodleně po výběru projektů k realizaci.

X. REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a zpravidla realizována obcí Ratíškovice, a to za aktivní účasti navrhovatele.
 2. Realizace bude probíhat zpravidla tímto způsobem:
  1. zpracování projektové dokumentace nebo dalších potřebných podkladů.
  2. zajištění potřebných povolení (územní souhlas, stavební povolení atd.).
  3. výběrové řízení na zhotovitele.
  4. samotná realizace.
 3. Pokud se během přípravných kroků ukáže, že celkové náklady projektu na jeho realizaci přesahují o více jak 20 % předpokládané náklady projektu, může hodnotící komise projekt zrušit a rozhodnout o realizaci dalšího projektu
  v pořadí.

Koordinátorem Participativního rozpočtu je Kamila Šuralová, tel. 518 367 236, email: projekty@ratiskovice.com.